Results For Round 3

Aarabhi Manoj

23G80048

Akansha Kamal

23C80022

Aman Rehman

23EE8077

Aditya Kumar Singh

23G80114

Anand Kumar Singh

23C80095

Aniruddh Shahal

23CS8135

Anjishnu Kar

23EE8020

Ayush Gupta

23EC8065

Bidya Singh

23A80048

Debraj Mukherjee

23ME8111

G Yogesh Surya

23A80018

Isha Priya Singh

23CS8191

Diya Sah

23H80096

ISHAN SHUKLA

23ME8056

Janvi Yadav

23ME8189

Kaustubh Gole

23CH8011

Kunal Kishore

23C80061

Mohammad Taha

23CS8152

Nilanjona Banerjee

23G80062

Pratik Shaw

23EE8036

Shibasish Baskey

23CH8061

Srijita Roy Chowdhury

23cs8069

Surbhi Jha

23D80110

Tapabrata Ghosh

23E80074

Vedanga Bhardwaj

23H80085

Vijay Singh

23A80108